دانلود پی دی اف کتاب Exploring the Health State of a Population by Dynamic Modeling Methods :

[ad_1]

این کتاب از تکنیک های مدل سازی تصادفی و نظریه مربوط به وضعیت سلامتی در جمعیت شناسی و اولین تئوری زمان خروج در جمعیت شناسی از طریق توصیف مربوط به عملکرد دولت معرفی شده سلامت استفاده می کند. این کتاب ریشه شناسی و طبقه بندی مراحل رشد انسانی را ارائه می دهد. تکنیک های برازش داده ها و برنامه های مرتبط نیز ارائه شده است. بسیاری از اصطلاحات جدید و قدیمی از نظر کمی ، به ویژه “نشاط” وضعیت سلامت یا جمعیت ، وخامت و عملکردهای مربوط به آن و همچنین امید به زندگی سالم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. این کتاب کاربردهای مقایسه ای و آماری مناسبی را به عنوان ابزار ارتباط با ادبیات موجود ارائه می دهد و به همین ترتیب منبع ارزشمندی برای جمعیت شناسان ، دانشمندان بهداشت ، آمار شناسان ، اقتصاددانان و جامعه شناسان خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Exploring the Health State of a Population by Dynamic Modeling Methods :