دانلود پی دی اف کتاب Evolving Nature of Objectivity in the History of Science and its Implications for Science Education :

[ad_1]

این کتاب ماهیت تکامل یافته عینیت در تاریخ علم و پیامدهای آن در آموزش علوم را بررسی می کند. معمولاً اعتقاد بر این است که انصاف ، اطمینان ، حقیقت ، جهان شمولی ، روش علمی و جمع آوری داده های تجربی از ویژگی های علم و آموزش علوم است. چنین ارزشهای جهانی مرتبط با علم می توانند هنگام بررسی اختلافات در زمینه تاریخی اصلی آنها به چالش کشیده شوند. ویژگی علمی شرکت با عینیت یا روش علمی مشخص نیست ، بلکه بیشتر با اختلاف نظر ، تفسیر جایگزین داده ها ، ابهام و عدم اطمینان مشخص می شود. گرچه عینیت مترادف با حقیقت یا یقین نیست ، اما ویژگیهای معرفتی دیگری نیز به خود گرفته است و غالباً به عنوان مترادف برای هدف خود استفاده می شود. بورس تحصیلی اخیر در تاریخ و فلسفه علم نشان داده است که این داده های تجربی (کمی سازی) نیست ، بلکه تنوع / کثرت در یک رشته علمی است که به درک عینیت کمک می کند. تاریخ علم نشان می دهد که انصاف و فردگرایی را می توان به عنوان دو قطب یک پیوستار در نظر گرفت ، و این دوگانه گرایی منجر به تعارض در درک ماهیت تکامل یافته عینی گرایی می شود. تاریخچه عینیت به خودی خود چیزی کمتر از تاریخ علم نیست و اشکال توسعه یافته و مختلف عینیت به معنای جایگزینی نظم با نظم دیگر نیست ، بلکه به این معنی است که هر شکل مکمل فرم های دیگر است. این کتاب برای معلمان علوم ، از نظر فلسفه علم و به ویژه برای تجزیه و تحلیل رشته عینیت به عنوان مشخصه قابل درک روش علمی ، دارای ارزش مستقیم است. قابل اعتماد ، اما منصور نیاز به خواننده ترین روش ، شیوه برخورد انصاف با مجلات و کتب درسی دانشگاهی تأثیرگذار را در طول سالها می بیند. جالب است که چگونه برخی از رویکردها کمرنگ می شوند ، در حالی که س basicالات اساسی هیچ نشانه ای از رفتن ندارند. برخی از کتابها وجود دارند که هم فلسفه و هم آموزش را جدی می گیرند – این یکی! رونالد هافمن ، دانشگاه کرنل ، شیمی دان ، نویسنده و برنده نوبل شیمی

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Evolving Nature of Objectivity in the History of Science and its Implications for Science Education :