دانلود پی دی اف کتاب Energy and Environment : Select Proceedings of ICWEES-2016

[ad_1]

این کتاب ، متشکل از هفت بخش ، در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول مربوط به یک محیط چهار بخشی است ، در حالی که بخش دوم که دارای سه قسمت است ، روی انرژی است. بخش اول به برخی جنبه های اثرات هیدرولوژیکی گرم شدن کره زمین و تغییرات انسانی مربوط می شود. قسمت دوم مربوط به زیست محیطی است و در مورد گیاهان ، زیست توده و گونه های باکتریایی بحث می کند. بخش سوم بر روی محیط شیمیایی تمرکز دارد. قسمت اول با قسمت چهارم در مورد محیط اجتماعی به پایان می رسد. بخش دو از قسمت V در مورد انرژی خورشیدی شروع می شود. انرژی برق در قسمت ششم مورد بحث قرار گرفته است. قسمت پایانی VII مربوط به بیوگاز است. این کتاب مورد توجه محققان و پزشکان در زمینه های منابع آب ، هیدرولوژی ، منابع محیطی ، مهندسی کشاورزی ، آبخیزداری ، علوم زمین و همچنین برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی خواهد بود. دانشجویان مقطع کارشناسی و کسانی که مایل به انجام تحقیقات بیشتر و توسعه و مدیریت آنها در آب و محیط زیست هستند ، ممکن است اهمیت کتاب را پیدا کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Energy and Environment : Select Proceedings of ICWEES-2016