دانلود پی دی اف کتاب Encyclopedia of Signaling Molecules :

[ad_1]

ویرایش دوم این دائرlopالمعارف حدود 1000 فصل را ارائه می دهد و شامل هزاران مولکول سیگنالینگ مهم از نظر زیست شناختی است و مواد بر اساس یافته های اولیه نوشته شده توسط برخی از متخصصان برجسته جهان و همچنین مفاهیم اصلی آثار آنها ساخته شده است. مولکول ها توسط رهبران شناخته شده در هر مولکول توصیف می شوند. فعل و انفعالات این تک مولکول ها در شبکه انتقال سیگنال نیز بررسی خواهد شد. این دوره جدیدی را در مشاهده مولکول های سیگنالینگ سلولی فعلی برای متخصص دائرlopالمعارف و غیر متخصص فعلی نشان می دهد. در حال حاضر ، بیش از 30000 ژن در ژنوم انسان وجود دارد. با این حال ، همه پروتئین های رمزگذاری شده توسط این ژن ها برای حفظ هموستاز به طور یکسان عمل نمی کنند. درک مهمترین مولکولهای سیگنالینگ یادگیری و تواناییهای علمی ما را تا حد زیادی بهبود می بخشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Encyclopedia of Signaling Molecules :