دانلود پی دی اف کتاب Emergence of Communication in Socio-Biological Networks :

[ad_1]

این کتاب از طریق برنامه های کاربردی با استفاده از مدل سازی مبتنی بر عامل و تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی برای توسعه ارتباطات و ظهور زبان در جنبه های اجتماعی ارتباطات بیولوژیکی ، پیشرفت های فعلی در اقتصاد زیست شناسی ، اطلاعات و زبان شناسی را ادغام می کند. این کتاب مدلی از منشأ ارتباطات را ارائه می دهد که می تواند در شبکه های ارگانیسم های زنده انسانی و غیر انسانی اعمال شود. این مدل مبتنی بر مفاهیم اقتصادی و رفتار فردی است که برای مطالعه شبکه های اعتماد و شهرت در علوم اجتماعی ، به ویژه در اقتصاد اساسی است. همچنین بر اساس نظریه ظهور هنجارها و وابستگی به مسیر تاریخی است که در اقتصاد نهادی تأثیرگذار است. این شامل مدلهای ریاضی برای یک برنامه رایانه ای و همچنین مدلهای مبتنی بر عامل برای سناریوهای مختلف رشد زبان و همچنین کشف زبان و ارتباطات در ارگانیسمهای زیست شناختی در برابر اجتماعی و ظهور معانی و دستور زبانهای مختلف در شبکه های انسانی است. کد نیز گنجانده شده است. ارتباطات در شبکه های اجتماعی – زیستی رویکردی کاملاً جدید برای ظهور و توسعه زبان در ارتباطات فراهم می کند و راهی را برای خواننده فراهم می کند تا سناریوهای مختلف زبان و ارتباطات را که محدود به شبکه های انسانی نیستند ، کشف کند. متعجب. درک چگونگی رویکردهای علوم اجتماعی و سیستم های پیچیده محاسباتی می تواند چندین رشته را پوشش دهد و یک رویکرد مدل نظریه واحد را برای توسعه زبان ارائه دهد ، کتاب زبانشناسی محاسباتی ، زبانشناسی ریاضی و سیستم های پیچیده مورد توجه محققانی است که کار می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Emergence of Communication in Socio-Biological Networks :