دانلود پی دی اف کتاب Electronic Batch Recording Solutions : Introduction of an Evaluation Model for the Pharmaceutical Industry

[ad_1]

مونیکا فوتسیک یک مدل ارزیابی را ارائه داده است که امکان ارزیابی کلی از مزایا و معایب راه حل های ضبط الکترونیکی کاغذ در مقابل راه حل های بلیط دسته ای کاغذ سنتی را فراهم می کند. در مقایسه با مطالعات قبلی ، این مدل ارزیابی تازه توسعه یافته ، تلاش های مدیریت تغییر و سرمایه های مالی مورد نیاز برای استقرار سیستم را در نظر گرفته است. این مدل ارزش عملکرد کلی را از طریق پیاده سازی راه حل های ضبط دسته ای الکترونیکی اثبات می کند و از تصمیم گیرندگان در یافتن موثرترین راه حل ها پشتیبانی می کند. توسعه و اثربخشی این مدل بر اساس نظرسنجی های مختلف ، مصاحبه های متخصص ، یک مطالعه دلفی و همچنین یک مطالعه موردی با یک شرکت دارویی در زندگی واقعی است. نتایج تحقیقات وی در صنایع دیگر نیز به راحتی قابل استفاده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Electronic Batch Recording Solutions : Introduction of an Evaluation Model for the Pharmaceutical Industry