دانلود پی دی اف کتاب Egalitarianism in Scandinavia : Historical and Contemporary Perspectives

[ad_1]

این کتاب برابری طلبی در کشورهای اسکاندیناوی را از طریق مطالعات تجربی و تاریخی در مورد تغییرات اجتماعی و سیاسی مورد بحث قرار می دهد. این فصل ها با موضوعات مربوط به طبقه اجتماعی ، درگیری های سیاسی ، ظهور دولت رفاه ، سیاست های عمومی و مفهوم برابری درگیر هستند. در کل ، همکاران در مورد مفهوم موجود پیچیدگی اجتماعی و فرهنگی اسکاندیناوی بحث کرده و گاهی او را به چالش می کشند. به عنوان مثال ، برابری طلبی در این ملت ها با دیگر عبارات معاصر برابری خواهی چه تفاوتی دارد؟ آیا ادامه پرورش ایده استثنایی اسکاندیناوی در عصر بحران های اقتصادی و جهانی سازی ارزش دارد؟ این کتاب همچنین پیشنهاد می کند که برابری طلبی صرفاً ارتباط بین اندیشه ها و الگوهای روشنگری ویژه و تأثیرگذار نیست ، بلکه اشکال خاصی از تنش اجتماعی ، بسیج و حل تعارض و همچنین جنبه ای از ارزشهای اجتماعی نوظهور مانند اجتماعی است. سازمان است خودمختاری شخصی

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Egalitarianism in Scandinavia : Historical and Contemporary Perspectives