دانلود پی دی اف کتاب Educational Achievement and Psychosocial Transition in Visually Impaired Adolescents : Studies from India

[ad_1]

این کتاب رویکرد جدیدی را در زمینه مطالعات روی نوجوانان دارای اختلال بینایی ارائه می دهد. این بیماری از طریق سه عنصر ناتوانی (اختلال بینایی) ، رشد روانی اجتماعی نوجوانان و پیشرفت تحصیلی آنها گسترش می یابد. این چگونگی نفوذ این مفاهیم و تأثیرات غیر قابل انکار را بر یکدیگر روشن می کند. نویسنده زمینه را با برجسته ساختن نظریه های موجود در زمینه معلولیت در پرداختن به موضوعات مربوط به نوجوانان فراهم می کند. او از روش روانپزشکی در مورد معلولیت انتقاد می کند ، که ساخت اجتماعی آن را تضعیف یا بی اعتبار می کند. این کتاب تجزیه و تحلیل چندین موضوع تأثیرگذار بر رشد روانی اجتماعی نوجوانان دارای اختلال بینایی را ارائه می دهد که بیشتر از طریق روایت ها در محیط های آموزشی تأیید می شود. این برنامه همچنین به شدت از ایجاد آگاهی در مورد روابط و حقوق بشر ، آگاهی اخلاقی و اصول اخلاقی مسئولیت های اجتماعی و مدنی حمایت می کند ، که می تواند نقشی اساسی در اطمینان از رشد روانی – اجتماعی سالم نوجوانان دارای اختلال بینایی و گنجاندن داشته باشد. است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Educational Achievement and Psychosocial Transition in Visually Impaired Adolescents : Studies from India