دانلود پی دی اف کتاب Education for Sustainable Peace and Conflict Resilient Communities :

[ad_1]

این کتاب بیانگر یک عمل و نظریه آموزش است که هدف آن تسهیل صلح پایدار و ظهور جوامع مقاوم در برابر درگیری در جوامع درگیری است. این کار را با بررسی فرایندهای پویای نمایندگی جوامع مقاوم در برابر اختلاف و تعاملات آنها با یک ساختار اجتماعی بزرگتر انجام می دهد. اگرچه آموزش به عنوان یک حق انسانی تلقی می شود ، سیاستهای آموزش ، مدلهای مدارس و طراحی برنامه درسی عمدتاً سرآمد نخبگان هستند ، چه دولت باشند ، چه دانشگاهی و چه بازیگران بین المللی. این کتاب در مورد رویکردی متفاوت نسبت به آموزش ، تلاش برای درگیری بیشتر و مشورت آشکار در یک چارچوب آموزش مدل سازی بحث می کند. با استفاده از مطالعات موردی و مصاحبه با پزشکان ، محققان ، فعالان و سیاست گذاران ، حل تعارض را برای طیف گسترده ای از مسائل آموزش و پرورش در جوامع شکننده اعمال می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Education for Sustainable Peace and Conflict Resilient Communities :