دانلود پی دی اف کتاب Economic Analysis of Industrial Agglomeration :

[ad_1]

این کتاب با در نظر گرفتن هم آزادسازی اقتصادی و هم عناصر جغرافیایی ، تجمع و پراکندگی صنعتی در یک کشور تحت آزادسازی تجارت و ادغام را بررسی می کند. در فصل 1 معرفی مختصری از پیشینه ، مباحث پژوهشی و سازمان های این کتاب ارائه شده است. فصل 2 شرح مفصلی از مدل جدید جغرافیای اقتصادی (NEG) کروگمن را ارائه می دهد و اصلاحات بعدی مدل اصلی را از نظر جغرافیایی بررسی می کند. فصل سوم مدل اصلی کروگمن را در مورد دو کشور و سه منطقه گسترش می دهد ، جایی که بخشهای داخلی از نظر اندازه و دسترسی به بازارهای جهانی کاملاً ناهمگن هستند. برای توضیح بهتر واقعیت کشورهای در حال توسعه ، فصل 4 یک مدل تحلیلی ارائه می دهد که فرض می کند کارگران غیر ماهر در هر دو بخش سنتی و تولیدی استخدام شده اند. فصل 5 به طور تجربی اثر بازار داخلی (HME) را در زمینه دستمزد در مورد چین با استفاده از داده های صفحه ای برای دوره 1980–2012 بررسی می کند. در فصل 6 خلاصه ای و پیامدهای یافته ها و نتیجه گیری های این کتاب آورده شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Economic Analysis of Industrial Agglomeration :