دانلود پی دی اف کتاب Ecology of Marine Ports of the Black and Azov Sea Basin :

[ad_1]

این کار آب بنادر دریایی را به عنوان اکوسیستم های آبی منحصر به فرد یکپارچه بررسی می کند. این بندرهای دریایی را موجوداتی متشکل از م componentsلفه هایی با منشأ طبیعی و انسانی می داند ، از جمله زیر سیستم های پلاژیک ، حاشیه و زیر سیستم. با استفاده از بندرهای منتخب دریای سیاه و آزوف به عنوان نمونه ، این کتاب در مورد هیدرودینامیک و تبادل آب بحث می کند که در بندرها نسبت به مناطق ساحلی باز ضعیف ترند. این نشان دهنده پیامدهای حضور هیدروبیونها و تجمع مواد آلی است که با تنوع بسترهای سفت و سخت و عدم شیلات پرورش می یابد. این کتاب به پنج فصل اصلی تقسیم شده است. فصل اول خصوصیات کلی بندرهای دریایی در ساحل شمالی دریاهای سیاه و آزوف و کانال های حمل و نقل آنها را توصیف می کند. در فصل 2 تا 4 در مورد خصوصیات اصلی غیرزنده ای و بیوتیکی سیستم های فرعی لگن ، حفره و استخوان آن بندرهای دریایی بحث شده است و در فصل 5 به فرآیندهای تروفو دینامیکی در اکوسیستم آنها پرداخته شده است. یک بخش نهایی توصیه هایی را در مورد چگونگی اصلاح اکوسیستم بنادر در دریاهای غیر جزر و مدی ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Ecology of Marine Ports of the Black and Azov Sea Basin :