دانلود پی دی اف کتاب East Timor's Independence, Indonesia and ASEAN :

[ad_1]

این کتاب شرح می دهد که چگونه تاریخ و سنت ها سیاست تیمور را شکل داده اند و همچنین نقشی که اندونزی و آسه آن برای آینده کشور دارند. این مقاله به دنبال درک یک سیستم سیاسی پیچیده است که در آن قانون سنتی و سیاست معاصر در آن ادغام شده است و اثرات استعمار پرتغال ، استعمار جدید اندونزی ، مأموریت های سازمان ملل و دموکراسی انتخاباتی را بررسی می کند. این جلد همچنین به موضوعات گسترده تری مانند سیاست مدرنیزاسیون ، مسئله توسعه و آموزش جوانان می پردازد. چشم اندازهای ارائه شده توسط رئیس جمهور جدید ، لو اولو ، و همچنین انتخابات پارلمانی آینده ، به موقع به این پروژه کمک می کند که زنده بودن روند دموکراتیک تیمور شرقی و سیستم سیاسی دو حزب را تأیید می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب East Timor's Independence, Indonesia and ASEAN :