دانلود پی دی اف کتاب Dominant Elites in Latin America : From Neo-Liberalism to the ‘Pink Tide’

[ad_1]

این بخش به بررسی روشهایی می پردازد که نخبگان اقتصادی اجتماعی منطقه با ایجاد سیاستهای نئولیبرالیستی در دهه 1970 از طریق دولتهای “موج صورتی” به اصطلاح لیبرال ، مبانی فیزیکی قدرت خود را متحول و گسترش می دهند. . دو دهه گذشته فصل های شش مورد مطالعه در مورد شیلی ، برزیل ، اکوادور ، کلمبیا ، السالوادور و گواتمالا. روش های مختلف بررسی می کند که چگونه سیاست های دولت و حتی مأموریت های صلح صلح سازمان ملل کنترل نخبگان بر صادرات زمین و کشاورزی ، بانک ها و شرکت های بیمه ، عمده فروشی را افزایش داده است. و اتحاد با تجارت وارداتی ، فعالیتهای صنعتی و سرمایه خارجی. این فصلها همچنین به روشهای اعمال خشونت برای حفظ قدرت نخبگان و چگونگی حفظ نیروهای بین المللی تنظیمات تاریخی و معاصر قدرت تمرکز دارند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Dominant Elites in Latin America : From Neo-Liberalism to the ‘Pink Tide’