دانلود پی دی اف کتاب Dimensions of Community-Based Projects in Health Care :

[ad_1]

این مرجع اصلی خوانندگان را بر اساس مبانی نظری برنامه های مراقبت های بهداشتی مبتنی بر جامعه و تمرین روزمره و پتانسیل آنها به عنوان نیروهای تحول آفرین در بهداشت عمومی قرار می دهد. این مرکز با محوریت مفاهیم تعیین سرنوشت ، توانمندسازی و شمول ، جزئیات نقش پزشکان ، پژوهشگران و ساکنان در انتقال به ابتکارات خودگردان و کنترل بیشتر جامعه را بیان می کند. مداخلات و روشهای جامعه محور با گفتگوی اساسی بین پزشکان و ساکنان آغاز می شود ، که به عنوان کلید درک صدای محلی و جهان بینی ، و شناسایی ساکنان به عنوان شرکت کنندگان فعال و نه فقط خدمت به عنوان هدف تحویل ، مورد بحث قرار می گیرد. و پوشش توجه دقیق به مسائل آموزش ، از جمله اینکه چگونه پزشکان می توانند بدون مراقبت از نیازهای بیمار ، مراقبت های مبتنی بر جامعه را انجام دهند ، توجه می شود. از جمله مباحث درگیر: روایت درمانی در متن عمل مبتنی بر جامعه. اقدام پژوهی کیفی و مشارکتی. کمیته های بهداشتی به عنوان یک استراتژی مبتنی بر جامعه. گفتگو ، ورود به جهان و مداخلات مبتنی بر جامعه. سیاست دانش در کارهای جامعه محور. برای آموزش پزشکان با جوامع. ابعاد پروژه های مبتنی بر جامعه در مراقبت های بهداشتی جامعه شناسان ، مددکاران اجتماعی و مدیران بهداشت عمومی را به چالش می کشد تا فراتر از مفاهیم زیست پزشکی طبیعی مراقبت و روش های طبیعی تحقیق ، و برنامه ها ، برنامه ریزی ها و سیاست های دموکراتیک تر را نگاه کنند. مشارکت توصیف شده در این صفحات بیانگر تعهدی عمیق به زندگی بیماران و آینده بهداشت عمومی است. p>

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Dimensions of Community-Based Projects in Health Care :