دانلود پی دی اف کتاب Die Übertragung von Aufgaben durch Kapitalverwaltungsgesellschaften unter dem KAGB. : Zulässigkeit, Grenzen und Haftung.

[ad_1]

این رساله نشان می دهد که عملکرد اصلی اجتناب ناپذیر و تعهدات دقت کافی یک شرکت مدیریت سرمایه (KVG) که تحت KAGB قراردادی منعقد شده است ، برای مدیریت صندوق های سرمایه گذاری است و برای این منظور به طور خاص حوزه های مدیریت ریسک و پرتفوی را تعریف می کند. تمرکز دیگر ارائه فرم و میزان استفاده KVG از اشخاص ثالث برای انجام تعهدات خود است. تفاوت بین برون سپاری و جایگزینی تمرکز است. این پایان نامه عملکرد “معیارهای مهم بودن” را در تعریف بافین از برون سپاری بررسی کرد. علاوه بر این ، امکانات KVG به طور جزئی مورد بررسی قرار می گیرد تا تقصیر یا مسئولیت شخص ثالث آنها محدود شود. ارائه مشکلات خاص در مورد برون سپاری ، به ویژه در مورد شرکت های املاک ، و طبقه بندی KVG ها به عنوان شرکت های صندوق نامه ارائه را کامل می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Übertragung von Aufgaben durch Kapitalverwaltungsgesellschaften unter dem KAGB. : Zulässigkeit, Grenzen und Haftung.