دانلود پی دی اف کتاب Die Treuhand – ein deutsches Drama

[ad_1]

»Trehand« – این اصطلاح برای بسیاری از مردم آلمان شرقی هنوز مترادف با قدرت خودسرانه ، اقتصادی و معاملات غیرشفاف است. سیستمی که درک آن دشوار است ، در آن قدرتمندان میله های اقتصاد آلمان شرقی را پشت سر یکدیگر قرار دادند و هیچ توجهی به ضرر و زیان نکردند. چنگال این بزرگترین دولت در جهان نه تنها کل اقتصاد شرق را زیر و رو کرد ، بلکه ابزاری از شرایط سیاسی مربوطه نیز بود – و اینها بارها در این مدت تغییر کردند. آخرین دولت GDR پس از تولد به عنوان ایده میزگرد ، تصمیم گرفت: برای “حفظ” اموال عمومی ، شرکت های GDR باید خصوصی شوند ، از نو ساخته شوند یا تعطیل شوند. پس از اتحاد مجدد آلمان ، اقتدار فضای اقتصادی GDR سابق – مطابق با قوانین بازار – و مانند طوفان را تغییر داد. کتاب “Die Treuhand – Ein Deutsches Drama” تاریخچه این نهاد قطبی را ترسیم می کند. براساس شرایط اقتصادی در سال 1989/90 ، شرایط اولیه ، فرصت ها و مشکلات تغییر اقتصادی پیش رو ارائه شده است ، به طوری که می توان آن را با کمک یک مطالعه موردی خاص روشن کرد: کاهش اندازه کل بخش های یک شرکت – و در نهایت زندگی مردم را تغییر داد. داستانهای متنوع نشان دهنده کار چند وجهی ترهوندستالت در تمام محیط پیرامون آن است: گاهی مفید بود ، گاهی یک بلوک شکست و گاهی یک حفار جدی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Treuhand – ein deutsches Drama