دانلود پی دی اف کتاب Die Rolle des Südschleswigschen Wählerverbands für die Identitätsbildung der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از گروه سیاست 2019 آیا نقش درام اقلیت دانمارک ، SSW ، این کار را برای شناسایی اعضای اقلیت دانمارک انجام می دهد؟ این س twoال همزمان دو علایق تحقیق خاص موضوع را متحد می کند: از یک طرف ، مسئله قومیتی-اروپایی شکل گیری هویت در اقلیت دانمارک مطرح می شود. از طرف دیگر ، علاقه به علوم سیاسی را می توان در اینجا یافت تا حدی که یک حزب می تواند به هویت یک گروه جمعیتی خاص کمک کند. بنابراین هدف از این کار تحقیق در مورد نقش حزب SSW در شناسایی اقلیت دانمارکی توسط اشلسویگ-هولشتاین است. از آنجا که این کار از نظر دامنه و دامنه محدود است ، فقط می تواند سرنخ ها و بینش هایی را برای تحقیقات بیشتر فراهم کند که به نتایج این کار مرتبط است. برای این منظور ، چهار مصاحبه که در متن این کار انجام شده است ، قرار است با کمک یک گروه تجزیه و تحلیل توسعه یافته بر روی مفهوم هویت تجزیه و تحلیل شود. برای انجام این تحقیق در چارچوب مناسب و علمی ، ابتدا باید وضعیت فعلی تحقیق با جزئیات بیشتری نشان داده شود. سپس زمینه تاریخی منجر به ظهور اقلیت و SSW ارائه می شود. رویکرد نظری سپس طبقه بندی تجزیه و تحلیل مورد استفاده در تجزیه و تحلیل پس از تجزیه و تحلیل را توصیف می کند و با جزئیات بیشتری توضیح داده می شود. سرانجام ، نتایج این کار باید در یک نتیجه گیری ارائه شود و بر این اساس ، تحقیقات بعدی بالقوه نامگذاری شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Rolle des Südschleswigschen Wählerverbands für die Identitätsbildung der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein