دانلود پی دی اف کتاب Die Regulus-Botschaften : Band VI: Des Menschen Ruf und Gottes Antwort

[ad_1]

شما دائما با خود می جنگید و سپس تعجب می کنید که چرا همیشه با تساوی تمام می شود. “همه چیز در این جهان – بله ، در واقع همه چیز – دو طرف دارد. انسان در دوگانگی و در نتیجه تحت شرایط بسیار خاصی زندگی می کند. Regulus ، معلم معنوی از بعد سطح Archangel ، در پیام های ششم خود ، ماهیت زندگی زمینی ما را در دوگانگی روشن می کند و پتانسیل فوق العاده ای برای رشد و توسعه را نشان می دهد که همزمان با آن است. دوگانگی چالش ویژه وجود انسان را با تمام مصائب دنیوی خود تنظیم می کند. در اینجا باید دلی از شهامت و شفافیت نفس را دید که ریشه در دو طرف روشن و تاریک دارد. Regulus همچنین به منشأ احساسات ناخوشایند مانند حسادت ، عصبانیت یا بی حوصلگی می پردازد. او نشان می دهد که راه حل مشکلات ما و جلوگیری از مارپیچ غم و اندوه تنها در پذیرش عاشقانه کل شخصیت است. با توانایی عشق ورزیدن ، در اینجا نیز در وجود زمینی ما بزرگترین قدرت در خلقت به ما داده شد. این هدیه را به انسان می دهد که سرانجام از مرز دوگانگی بالا رود و از آن فراتر رود. بنابراین راه خروج از هزارتوی غم دنیوی تنها از طریق عشق می تواند باشد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Regulus-Botschaften : Band VI: Des Menschen Ruf und Gottes Antwort