دانلود پی دی اف کتاب Die Blaue Revolution : Warum es für Klimagerechtigkeit eine globale Demokratie braucht. Und wie wir diese schaffen.

[ad_1]

بازسازی جهان؟ بله ، زیرا ما نمی توانیم مانند گذشته راه برویم. وقت آن است که ما یک سیستم کلاس جهانی ایجاد کنیم. “انقلاب آبی” نشان می دهد که چگونه دموکراسی جهانی مشکلات زمانه ما را حل خواهد کرد. و چگونه می توان این دموکراسی جهانی را ساخت. “انقلاب آبی” بر بحران آب و هوا غلبه خواهد کرد ، عدالت جهانی را تضمین می کند ، آزادی زنان را اجرا می کند و به عواقب استعمار پایان می دهد. برای دستیابی به این اهداف ، ما نه تنها به دموکراسی جهانی ، بلکه به یک سیستم اقتصادی جدید نیاز داریم که حداقل دستمزد را در سراسر جهان تعریف کند ، معیارهایی برای شرایط خوب کار تعیین کند و مراقبت های قبلی که پرداخت نشده اند جبران کنندates کار است. مسیر آنجا آسان نیست ، اما ممکن است. “انقلاب آبی” نشان می دهد که چگونه مردم می توانند یک انقلاب جهانی و بدون خشونت را آغاز کنند. نقل قول از بسیاری از فعالان ، روشنفکران و فعالان فرهنگی در سراسر جهان ثابت می کند که جهان پایدار و صلح آمیز ناشی از این نباید یک مدینه فاضله باشد. بنابراین این کتاب یک پایه محکم برای مشورت عمیق تر تشکیل می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Blaue Revolution : Warum es für Klimagerechtigkeit eine globale Demokratie braucht. Und wie wir diese schaffen.