دانلود پی دی اف کتاب Die Bilanz. Unterschiede in EStG und UGB

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از سال 2019 در گروه مدیریت بازرگانی – حسابداری ، حسابداری ، مالیات ، درجه: 1.0 ، دانشگاه یوهانس کپلر لینز (موسسه حقوق شرکت) ، زبان: آلمانی ، چکیده: این کار ترازنامه است ، به عنوان مثال محتوا مقایسه اختلافات ناشی از قانون مالیات بر درآمد اتریش 1988 و قانون شرکت اتریش در رابطه با. تهیه صورتهای مالی سالانه ، به عنوان مهمترین عنصر حسابداری ، رعایت مفاد قانون شرکت (UGB) و قانون مالیات بر درآمد 1988 (ESTG) است و از این رو دو استاد کارمند هستند. هدف ارائه شده در اینجا مقایسه قوانین گفته شده برای حل اختلافات و شباهت ها است ، سپس این ارزش برای شرکت هایی که موظف به تهیه صورت های مالی هستند افزوده می شود. فصل دوم با اصول ترازنامه ، هم با ریشه و هم با اشکال مختلف آن ، سروکار دارد. علاوه بر این ، اختلاف ترازنامه در این زمینه با مقایسه انواع مختلف شرکت بررسی می شود. عامل تعیین کننده منطقه مقطعی هر دو قانون در مورد تهیه ترازنامه و همچنین گامی به سمت ترازنامه یکنواخت است. به همین دلیل ، فصل III به طور خاص با اصول دفترداری مناسب و ارتباط ترازنامه مطابق با UGB سروکار دارد. همچنین لازم است اصل تناسب برای تهیه ترازنامه مالیاتی شکسته شود ، زیرا در برخی شرایط بر ترازنامه تهیه شده براساس قانون شرکت اولویت دارد. به همین دلیل ، این فصل نیز بر این اولویت ترازنامه مالیاتی تمرکز دارد. سوال تحقیق به عنوان مقایسه مستقیم بین دو نوع ترازنامه در فصل چهارم بررسی شده است. در این فصل ، ترازنامه در سطوح مختلف با توجه به UGB و ESTG تحلیل شده و تفاوت ها نشان داده شده است. این اختلافات در قوانین حسابداری و ارزیابی قوانین مختلف قانونی وجود دارد که فقط به دلیل دامنه قوانین حسابداری مورد بحث قرار می گیرد. به عنوان فصل آخر ، فصل V با تمرکز بر همان ترازنامه مورد نیاز تجارت و ادبیات و همچنین بررسی انتقادی آنها و شناسایی امکانات جایگزین ، به وضعیت فعلی می پردازد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Bilanz. Unterschiede in EStG und UGB