دانلود پی دی اف کتاب Die Bedeutung des Gartengestalters Hermann Göritz für die Pflanzenverwendung des 20. Jahrhunderts

[ad_1]

معماری منظر ، حفاظت ، باغبانی ، درجه: 2.0 ، دانشگاه فنی برلین ، زبان: آلمانی ، چکیده: پایان نامه / پایان نامه دکترا از سال 2013 زندگی و کار به عنوان تنها معمار مستقل مناظر در GDR. با شروع از زمان ارتباط مستقیم فاستر ، ماترن و هامرباخر در دهه 1920 تا 1940 ، فعالیت های گورگیت و پیوند بین این سه معمار معروف باغ مورد بررسی قرار می گیرد. کار مستقلی که گویتز توسعه داده نشان داده شده است وی در طول کار خود بر روی چه موضوعاتی کار کرده است؟ او از نظر طراحی های خود چگونه پیشرفت کرد؟ مرکز تحقیقات مقایسه مداوم نیست ، بلکه کاری است که در چگونگی گوتز به روش خود انجام می شود. در نهایت ، نتیجه یک نگاه کلی به کارهای هرمان گویتز است. در نتیجه ، مشخص شد که ارزش کار گوریتز حتی امروز چقدر است – آیا امروز هم می توانید از آنها یاد بگیرید ، چه جذابیتی از مزارع آنها بیرون می آید ، کجا می توانید آنها را تجربه کنید؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Bedeutung des Gartengestalters Hermann Göritz für die Pflanzenverwendung des 20. Jahrhunderts