دانلود پی دی اف کتاب Die Auswirkung von visuellen, auditiven und interaktiven Inszenierungen einer Veranstaltung auf die emotionale Aktivität der Teilnehmer

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی از سال 2019 در رشته جامعه شناسی – رسانه ، هنر ، موسیقی ، نمرات: A + ، زبان: آلمانی ، چکیده: در زمینه مدیریت رویداد و بازاریابی رویداد ، هدف یک رویداد موفق اولویت اصلی است. با عوامل مختلفی مانند صحنه سازی ، پیام ها و تجربیات ، احساسات برانگیخته می شوند و در نتیجه خاطرات ماندگار شکل می گیرند. تمرکز در برنامه ریزی رویداد بر روی فعال سازی عاطفی شرکت کنندگان است. در یک رویداد ، بسیاری از سازها ، مانند موسیقی ، نور ، رنگ ، بازیگران ، فعالیت های تعاملی یا بو ، برای برانگیختن احساسات استفاده می شوند. تاکنون به سختی کار ادبی یا مطالعه ای وجود داشته است که ارائه های مختلف را در یک مراسم از نظر تأثیر عاطفی بر شرکت کنندگان بررسی کرده باشد. برای فهمیدن اینکه پارامترهای فردی چگونه بر فعالیت عاطفی شرکت کنندگان اثبات شده علمی تأثیر می گذارند ، باید آزمایشی انجام شود. هدف از این کار انجام آزمایشی است که تعیین می کند چگونه فعالیت عاطفی از طریق موسیقی یا زبان یا دخالت و مشارکت شخصی در رویداد تغییر می کند. حتی اگر یک رویداد یک بار در نظر گرفته شود ، نتایج آزمایش باید به وقایع دیگر ، به ویژه در نمایش نوع رویداد منتقل شود و منجر به درک بهتری از تولید احساسات شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Die Auswirkung von visuellen, auditiven und interaktiven Inszenierungen einer Veranstaltung auf die emotionale Aktivität der Teilnehmer