دانلود پی دی اف کتاب Development Policies and Policy Processes in Africa : Modeling and Evaluation

[ad_1]

این کتاب تحت مجوز CC BY 4.0 دسترسی آزاد دارد. این کتاب چالش های روش شناختی در تجزیه و تحلیل اثربخشی سیاست های توسعه را بررسی می کند. این مجموعه انتخابی از ابزارها و روش ها را ارائه می دهد که می تواند به مقابله با پیچیدگی سیاست هایی که به بهترین وجه عمل می کنند و چرایی آن و چگونگی موقعیت دهی موثر چارچوب سیاسی و اقتصادی یک کشور کمک کند. مشارکت در این کتاب ادامه بحث مبتنی بر شواهد در مورد نقش کشاورزی و سیاست های مشارکتی در کاهش فقر است. آنها با تلفیق مدلهای کمی تصمیم گیری سیاسی در ابزارهای موجود مدل سازی اقتصادی ، رویکردهای اقتصاد سیاسی کمی را توسعه داده و به کار می گیرند ، که امکان تجزیه و تحلیل گسترده تر توسعه و فقر را فراهم می کند. این کتاب نه تنها محققانی است که در تحقیقات تجربی یا نظری خود از روش های کمی مدل سازی و ارزیابی استفاده می کنند ، بلکه همچنین متخصصان فنی ، از جمله سیاست گذاران و تحلیلگران سازمان های ذینفع ، در کاهش فقر و رشد اقتصادی و اجتماعی صحبت می کنند. شامل ایجاد و اجرای سیاست های . در کشورهای آفریقایی به خوبی انجام می شود

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Development Policies and Policy Processes in Africa : Modeling and Evaluation