دانلود پی دی اف کتاب Der Bethlehemitische Kindermord in den Künsten der Frühen Neuzeit : Studien zu intermedialen und interkonfessionellen Popularisierungen und Austauschprozessen

[ad_1]

تمرکز مطالعه حاضر رواج رسانه ای بین سه آیه کتاب مقدس در متی (2 ، 16-18) است که قتل کودکان بیت اللحمی و ارتباط آن را با پدیده های بین-ملی و فرامرزی توضیح می دهد. تقریباً توسط جزم گرایی مدرن اولیه نادیده گرفته می شود ، روایت کتاب مقدس بحث فرقه ای را برانگیخت. بر اساس ژرمن سازی معروف GB Marinos La Strage degli Innocenti (1632) توسط BH Broc ، اثربخشی موضع فرهنگی پیچیده ای روشن شده و نمای گسترده ای از تجارت معاصر با قتل کودک بلههمی معرفی می شود. سنت دینی درک تمایز کلامی قرن هفدهم از پدران کلیسا ، همانند رفتار موضوع در موسیقی و نقاشی در ژانرهای مختلف ادبی ، از دوره قبل از اصلاحات تا قرن هفدهم ، مورد توجه قرار گرفته است. . مطالعه حاضر بینش جدیدی از عملکرد و ساختار شعر مقدس در اوایل دوره مدرن را از طریق مسئله محوری دیالکتیکی فرآیندهای تبادل بین وجهی و میانی ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Der Bethlehemitische Kindermord in den Künsten der Frühen Neuzeit : Studien zu intermedialen und interkonfessionellen Popularisierungen und Austauschprozessen