دانلود پی دی اف کتاب Der automatische Austausch von Finanzkonteninformationen in Steuersachen. : Eine einfachgesetzliche, verfassungsrechtliche und europarechtliche Untersuchung.

[ad_1]

برای یک جامعه جهانی ، فعالیت های فرامرزی ضروری است. در نتیجه پیشرفت جهانی سازی ، سیستم های مالیاتی با چالش های زیادی روبرو هستند. از یک سو ، احتمال کاوش به دلیل قوانین بین المللی محدود است ، از سوی دیگر ، تضمین قانون اساسی برای برابر بودن مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی فرامرزی. احتمال کاهش مالیات در زمینه درآمد سرمایه نیز از طریق حساب های بانکی که در خارج از کشور نگهداری می شود ، بوجود آمد که به دلیل اصطلاحاً “اسرار بانکی” اغلب از مقامات مالیاتی کشور مخفی نگه داشته می شدند. مبادله مرزی اطلاعات حساب مالی مبتنی بر “استاندارد گزارش دهی عمومی” قصد دارد این شکاف تأیید را برطرف کند و در این پایان نامه بر اساس استانداردهای ساده قانونی ، قانون اساسی و قانون اروپا بررسی شده است. وضعیت هر دو م institutionsسسه مالی ، که مربوط به پردازش حساب های “دوستیابی” برای اهداف مالیاتی و در نتیجه محدودیت در آزادی حرفه ای آنها است ، و همچنین وضعیت دارندگان حساب ، که مورد تعدی قابل توجهی به حقوق اساسی داده های خارجی خودکار قرار می گیرند انتقال از طریق زمینه داده ها و حمایت قانونی موثر.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Der automatische Austausch von Finanzkonteninformationen in Steuersachen. : Eine einfachgesetzliche, verfassungsrechtliche und europarechtliche Untersuchung.