دانلود پی دی اف کتاب De la violence à la non-violence active en Centrafrique : Étude statistique et sociologique

[ad_1]

آفریقای مرکزی ماهیت خشونت آمیز ندارند. این خشونت است که آنها را عصیان می کند. بسیاری از آنها شاهد و قربانی خشونت از سال 2012 تا 2013 بودند. برخی از مردم از وحشیگری بحران تعجب کردند. برخی از افراد برای دفاع از خشونت مجبور شدند اسلحه بردارند. برخی دیگر از قربانیان به جنایتکاران تبدیل شده اند تا امنیت آنها را تأمین کنند یا برای جوامع خود به دنبال عدالت باشند. ضعف ، ناآگاهی و بی سوادی نهادهای حاکم ، طمع به سود آسان و فقر مادی ، سرزمین داری ، فساد و عطش امپریالیست ها به سنگ های قیمتی و سرزمین های بکر همه از دلایل خشونت در کشور است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب De la violence à la non-violence active en Centrafrique : Étude statistique et sociologique