دانلود پی دی اف کتاب De la bénédiction juive sur le repas à l'eucharistie des nations : Du Matthieu araméen – années 40 à l'Evnagile de Marc – années 70 apr. J.C.

[ad_1]

به مدت دو قرن ، نقد ادبی اپیزودها یا آیاتی را در داستان مارک ، بشارت دهنده تکرار کرده است. اینها دوقلوهای مارک هستند. تصور می شد که آنها در حدود دو برابر نان ها محدود شده اند ، اما آنها واقعاً نگران کل متن بودند. حکمی در مورد دو ستون یک پیام مضاعف را به دو جامعه موفق ارسال می کند: یکی در نتیجه یهودیت ، دیگری در بت پرستی گروید. اگر هر دو جامعه آیین یکسانی را برگزار کنند ، این اظهارات به زبان شناسی محدود می شود. اینطور فکر نکن پولس در اولین نامه خود به قرنتیان به دو جامعه بنیانگذار کلیسا اجازه می دهد تا یک آیین مشترک مبشری را پیدا کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب De la bénédiction juive sur le repas à l'eucharistie des nations : Du Matthieu araméen – années 40 à l'Evnagile de Marc – années 70 apr. J.C.