دانلود پی دی اف کتاب Das Beweisrecht in den Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht.

[ad_1]

دادگاه قانون اساسی فدرال هنگام بررسی و احراز حقایق مربوط به تصمیم ، تابع قوانین رویه ای است. تاکنون این قوانین فقط در علم لفظی مورد توجه قرار گرفته اند ، بیشتر به این دلیل که دادگاه از شواهد “کلاسیک” بسیار کمی استفاده می کند. علی رغم این ، دادگاه وظیفه دارد قانون را تقریباً در هر دادرسی در مورد موضوعی خاص اعمال کند و در اولین مرحله (و آخرین) پرونده ، درمورد سابقه قانونی مربوطه تصمیم گیری می کند. دادگاه باید نتیجه واقعی خود را در مورد اینکه آیا می خواهد قانون را به طور صحیح در یک مورد خاص اعمال کند ، بیان کند. این اثر اصلی به تحلیل و تدوین قانون شواهد اساسی که باید رعایت شود اختصاص یافته است. از جمله ، نیاز به شواهد واقعیات مربوط به تصمیم گیری ، بار فعلی همکاری اشخاص ثالث ، روند جمع آوری شواهد و ارزیابی شواهد بررسی می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Das Beweisrecht in den Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht.