دانلود پی دی اف کتاب Dance in West Africa : Analysis and Description in Relation to Aspects of Communication Theory

[ad_1]

مرکز مطالعاتی با موضوع رقص در آفریقای غربی ، یعنی میش رقص در جنوب غنا. گرچه مدرنیته تأثیر نامطلوبی بر رقص سنتی می گذارد ، اما هنوز در جامعه مهم است و می تواند به عنوان آینه فرهنگ دیده شود. هدف توصیف رقص و جاسازی این شکل بیان در یک چارچوب نظری است. هر حرکتی یک معنی دارد و بنابراین می توان یک داستان کامل ، شخصی را که از طریق رقص صحبت می کند ، تفسیر کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Dance in West Africa : Analysis and Description in Relation to Aspects of Communication Theory