دانلود پی دی اف کتاب Cyberwarfare: An Introduction to Information-Age Conflict

[ad_1]

درگیری در فضای مجازی در همه بخشهای دولتی و خصوصی شیوع بیشتری یافته و در بسیاری از سطوح نگران کننده است. در نتیجه ، دانش موضوع در اکثر دروس ضروری است. این کتاب روشهایی را که منجر به اقدامات سایبری تهاجمی و دفاعی می شود ، مورد بازبینی و توضیح قرار می دهد ، که توسط بسیاری از بازیگران سایبر ، از جمله بازیگران دولت ، شرکتهای جنایی ، فعالان و افراد ، اعمال می شود. این فرایندها و فن آوری هایی را توضیح می دهد که طیف کاملی از عملیات سایبری را امکان پذیر می سازند. خوانندگان می آموزند که چگونه از ابزارهای اساسی برای امنیت سایبری و آزمایش قلم استفاده کنند و قادر به ارزیابی کمی خطر سایبری برای سیستم ها و محیط ها و درک و طبقه بندی فعالیت های مخرب خواهند بود. این کتاب مفاهیم کلیدی مبانی فنی / اصول درگیری مربوط به عصر اطلاعات را برای درک اقدامات خاص و فعالیتهای مرتبط با تمام جنبه های عملیات سایبری فراهم می کند. این روش ، روشهای مرتبط با عملیات سایبری تهاجمی را با تمیز دقیق بین ISR سایبری ، بهره برداری سایبری و حمله سایبری توضیح می دهد. این عملیات دفاعی سایبری را جستجو می کند و شامل یک مطالعه موردی است که با ارائه اطلاعات عملی ، این کتاب را برای جنگ اطلاعاتی مبتدی و پیشرفته مفید می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Cyberwarfare: An Introduction to Information-Age Conflict