دانلود پی دی اف کتاب Currency and Coercion : The Political Economy of International Monetary Power

[ad_1]

در اینجا جاناتان کیرشنر بررسی می کند که چگونه کشورها از روابط و سیستم های ارزی بین المللی به عنوان ابزاری برای محافظت از دولت استفاده کرده اند و می توانند به عنوان ابزار قدرت قدرتمند استفاده شوند. کیرشنر با اختصاص طبقه بندی اشکال در مورد قدرت چنین پولی و تحت چه شرایطی ممکن است تأثیر بگذارد ، مقدمات این مطالعه را انجام داد. وی سپس با نشان دادن چگونگی پشتیبانی طبقه بندی ها توسط سوابق تاریخی ، از جمله مواردی از سراسر جهان و کشورهای قرن بیستم ، وجود واقعی قدرت پولی را نشان می دهد. وی اظهار داشت که قدرت پولی تحت تأثیر رژیم های مختلف پولی ، منابع موفقیت و شکست آن و عوامل منجر به استفاده از آن است. بنابراین کیرشنر موفق می شود یک چارچوب کلی برای تجزیه و تحلیل یک شکل مهم و در عین حال مغفول مانده از قدرت دولتی ایجاد کند که احتمالاً در دوران پس از جنگ سرد از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. اگرچه برخی از محققان برجسته به موضوع قدرت پولی پرداخته اند ، اما تاکنون هیچ متن استانداردی در این زمینه ارائه نشده است. این کتاب با تلفیق مطالعات امنیتی و اقتصاد سیاسی بین الملل ، ترکیبی از زمان است که برای کل رشته روابط بین الملل مهم خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Currency and Coercion : The Political Economy of International Monetary Power