دانلود پی دی اف کتاب Curious Collectors, Collected Curiosities: An Interdisciplinary Study

[ad_1]

گردآورندگان کنجکاو ، کنجکاویهای جمع آوری شده: یک مطالعه میان رشته ای از خوانندگان خود می خواهد در مورد ماهیت جمع آوری به عنوان یک عمل زیبایی شناختی تحقیق کنند. با گسترش قرن شانزدهم تا امروز ، این کتاب کار محققان فعلی را برای استفاده مجدد از مجموعه داران و مجموعه های آنها با حرکات گسترده جمع می کند. در هر فصل ایده کابینه کنجکاوی برای گسترش مرزهای معنایی و پیچیده شدن درک ما از اعمال عملکرد و مشاهده استفاده می شود. این فصل ها همچنین نشان می دهد که جمع آوری یک نوع قطعه جهانی است ، بسته به زمان و مکان اصطلاحات خاص آن. این مجموعه متشکل از متون ادبی و نقد ، هنرهای تجسمی ، از جمله تولید مثل مکانیکی ، مالیات و عکاسی ، سفرنامه تاریخی ، نمایشگاه های موزه ، فیلم های پرفروش یا کارت های توجیهی هواپیما باشد ، این دوران مصرف کننده ما است. که در آن اطلاعات فراوان است و توجه کالایی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Curious Collectors, Collected Curiosities: An Interdisciplinary Study