دانلود پی دی اف کتاب Culture authentique et mondialisation

[ad_1]

فقط نیرومندها زنده می مانند! با تلفظ کلمه ، جهانی شدن ، مشکلات اقتصادی و فرهنگی همچنان در حال افزایش است. نیازهای روزمره وعده های نفس گیر این جهانی سازی به کجا رسید؟ چه اصالت فرهنگی را حتی امروز باید در این ایدئولوژی رقابت با هدف جدایی طلب قرار دهیم؟ ایدئولوژی ای که در آن ما از اقتصاد اقتصادی به سمت “معنایی معنای خشونت” که درمقابل انسان ها و اومانیسم قرار می گیرد ، حرکت می کنیم. سرنوشت فرهنگ های اصیل با استاندارد سازی و از پیش تعیین شده مطلوب چطور؟

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Culture authentique et mondialisation