دانلود پی دی اف کتاب Culture and Self-Harm : Attempted Suicide in South Asians in London

[ad_1]

اقدام به خودکشی یکی از نگرانی های جدی بهداشت عمومی است. فرهنگ و خود حرمسرا عواملی را در نظر می گیرند که ممکن است در این افزایش میزان خودزنی و خودکشی در میان آسیایی های جنوبی در لندن نقش داشته باشد ، که نمی توان مهاجرت را تنها به این دلیل مقصر دانست. فشارهای فرهنگی که نحوه مقابله با استرس را تعیین می کنند بررسی می شوند و تأثیرات تعارض فرهنگی و تغییر در هویت فرهنگی یک فرد در نظر گرفته می شود. فرهنگ و خودآزاری یک استراتژی پیشگیرانه جدید ارائه می دهد که از نظر تئوریک و بالینی برای همه متخصصان بهداشت روان ، مددکاران اجتماعی ، کارگران داوطلبانه و مراقبت های اولیه مورد توجه است. این امر به درک عوامل مهمی که در زندگی در آسیای جنوبی که اقدام به خودکشی می کند و همچنین آموختن آموزه هایی برای مقابله با سایر اقوام با مشکلات مشابه کمک خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Culture and Self-Harm : Attempted Suicide in South Asians in London