دانلود پی دی اف کتاب Cultural Values in Political Economy

[ad_1]

مبارزه با جهانی شدن و افزایش نگرانی های فرهنگی ، مشورت قابل توجهی در میان دانشمندان علوم اجتماعی ایجاد کرده است. این کتاب چندین تمایل نظری ، تاریخی و روش شناختی را برای بررسی این مسائل ارائه می دهد. این جلد با پرداختن به افزایش پوپولیسم در سراسر جهان ، توضیحاتی را ارائه می دهد که هم ناآرامی های فرهنگی و هم ثبات را پوشش می دهد. موضوعات مطرح شده شامل پوپولیسم و ​​دغدغه های فرهنگی ، طبقه ، مذهب ، هنر و تنوع فرهنگی ، هنجارهای جهانی زیست محیطی ، تجارت بین المللی و قدرت نرم است. بورس تحصیلی میان رشته ای دانشمندان مشهور مفهوم “فرهنگ سازی” را در اقتصاد سیاسی زیر سال می برد ، که در عمل به معنای به حاشیه بردن آن در توضیح است. این جلد فرهنگ را به عنوان مجموعه ای از ارزش ها و انتخاب ها به تصویر می کشد. کشف منافع انسانی در ارزشهای اساسی فرهنگی محاسبات استراتژیک یا انتقادی منافع اقتصاد سیاسی را انجام نمی دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Cultural Values in Political Economy