دانلود پی دی اف کتاب Critique and Praxis

[ad_1]

فلسفه انتقادی همیشه شکاف بین نظریه و عمل را به چالش کشیده است. در بهترین حالت ، تبدیل تدبر به رهایی است در حالی که سعی در تغییر جامعه در جستجوی برابری ، خودمختاری و شکوفایی انسان در جامعه دارد. با این حال ، نظریه انتقادی امروز اغلب درگیر انتقاد است. این اوقات بحران ، تقاضای بیشتری دارد. بارنارد ای. هارکورت ما را به چالش کشید تا فراتر از دهه فوران فلسفی حرکت کنیم و از ایده های انتقادی برای نیاز به عمل سو استفاده کنیم. در زمان افزایش آگاهی در مورد نابرابری اقتصادی و اجتماعی ، هاركورت از ما خواسته است تا جامعه را برابرتر و برابرتر كنیم. فقط نظریه انتقادی می تواند ما را به سمت پیگیری عدالت با بازتاب بیشتر خود رهنمون شود. هاركورت متهم به اقدام سیاسی و رویكرد تغییرات اجتماعی استدلال می كند كه به جای طرح این سوال كه “چه کاری باید انجام شود؟” اکنون باید آن را به خود برگردانیم و بپرسیم ، و پاسخ دهیم ، “چه کار دیگری می توانم انجام دهم؟” جامعه ای مبتنی بر برابری و عدالت. هاركورت با در نظر گرفتن سالها فعالیت تئوری انتقادی و كار فلسفی خود ، فعالیت بزرگی را نوشت و درگیر فعالیتهای سیاسی ، دادرسی های عدالت اجتماعی و درگیری سیاسی خود بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Critique and Praxis