دانلود پی دی اف کتاب Critics and Commentators: The Book of Poems As Classic and Literature

[ad_1]

این کتاب شعر که زمانی یک احترام مشهور در ارتباط با کنفوسیوس و گلچین اولیه شعر بود ، در تاریخ ادبیات چین جایگاه منحصر به فردی دارد. از زمان های اولیه شاهنشاهی به عنوان ایده آل کمال ادبی عمل می کرد ، زیرا زمینه ای برای تعریف شعر شیعه ، برجسته ترین سبک اشراف فراهم می کرد. با این حال ، در چین امپریالیستی ، انتقاد ادبی و آموزش کلاسیک ، تحقیقات مختلفی را نشان می داد ، از نظر وضعیت متفاوت ، با آموزش کلاسیک جدی تر و معتبر تر. بنابراین منتقدان ادبی رابطه کتاب شعر و شعرهای بعدی را روشن می کنند ، در حالی که دانشمندان کلاسیک ریشه عقاید خود را در نظریه ادبی پنهان می کنند. این کتاب به بررسی تأثیرات متقابل رویکردهای ادبی و کلاسیک می پردازد که اغلب از یک دیگر گرفته شده اند. با استفاده از منابع متعدد ، از جمله تفسیرها ، گلچین ها ، مقاله ها و کتیبه ها ، بروس راسک تواریخ توصیف کرد که چگونه محققان بدون انتقاد از منتقدان وام گرفتند و حتی برای جذب ایده های جدید به جعل متوسل شدند. کتابهایی که از طریق آنها بورسهای کلاسیک و ادبیات از طریق پادشاهان از سلسله هان به وجود آمدند ، و برجسته کردن این روابط ، نشان می دهد که کلاسیک باستان یک کاتالیزور برای نوآوری فکری و اختراع ادبی بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Critics and Commentators: The Book of Poems As Classic and Literature