دانلود پی دی اف کتاب Critical Thinking : A Guide to Interpreting Literary Texts

[ad_1]

دانش آموزان به کتابی نیاز دارند که بتواند ابزار واقعی تفکر در متون ادبی را به روش خود به آنها نشان دهد. بارها آنها را از سطح مقاوم ادبیات دور می کنند ، یا از نبوغ آن دلهره دارند ، یا متقاعد می شوند که صریحاً در مورد آن چیزی نمی توان گفت. هدف این کتاب تحقق این شرط است. این مقاله سعی دارد دانش آموز را درگیر روند واقعی تفکر درباره ادبیات کند ، و نشان دهد چگونه با یک ایده شروع می شود و به جلو و اغلب به سمت بینش جدید می رود. به همین منظور ، مجموعه ای از اجراها را ارائه می دهد که در آن از خواننده دعوت می شود ، بدون پذیرش تفسیرهای نویسنده.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Critical Thinking : A Guide to Interpreting Literary Texts