دانلود پی دی اف کتاب Critical Theory and Demagogic Populism

[ad_1]

پوپولیسم امروزه یک نیروی قدرتمند است ، اما دامنه کامل آن ابزارهای تحلیلی ارتدوکسی و هدرودوکس را حذف کرده است. این کتاب دیدگاه جایگزین ارزشمندی را ارائه می دهد. این مقاله ابتدا تحلیل جامعه شناختی دموکراسی های آمریکایی توسط اعضای مکتب فرانکفورت را با جزئیات بازسازی می کند و آنها را با رویکردهای معاصر مقایسه می کند. جمعیت شناسی مدرن بعنوان یکی از ویژگیهای اصلی زیربنایی پوپولیسم پدیدار می شود ، زیرا جنبشهای پسا پوپولیستی ، خواه “چپ” یا “راست” ، بسیار مستعد “ضبط های ادبی” هستند. این کتاب همچنین از تناقضات پوپولیستی صنعت فرهنگ – از جمله نقش آن به عنوان جوجه کشی دموکراسی های مدرن – از دهه 1930 تا رسانه های اجتماعی امروزی و “روانپزشکی ترامپین” به جزئیات می پردازد. متنی که قبلاً توسط آدورنو در مورد جمعیت شناسی مدرن به عنوان پیوست منتشر نشده بود ، در مورد نظریه انتقادی ، جامعه شناسی ، سیاست ، تاریخ مطالعات آلمان ، فلسفه و اندیشه و همچنین ظهور همه مورد توجه محققان و دانشجویان قرار خواهد گرفت. فرهنگ مردمی امروز دموکراتیک.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Critical Theory and Demagogic Populism