دانلود پی دی اف کتاب Crime, Inequality and the State

[ad_1]

چرا با افزایش مجازات ، جرم افزایش یافت؟ این حجم از مقاله های پیشگامانه که به خوبی ویرایش شده است ، سیاست عدالت کیفری را با توجه به تحقیقات اخیر در مورد تغییر الگوی جرم و مشاغل جنایی بررسی می کند. با برجسته کردن نقش نظریه سیاسی و سیاسی محافظه کار در ایجاد سیاست های عدالت کیفری ، این کتاب ابتکاری به سیاست هایی مانند “سه اعتصاب (در انگلستان) و شما بیرون هستید”) ، مجازات های اجباری و گسترش گسترده مجرمان مواد مخدر متمرکز است. این افزایش هم در هزینه ها و هم در فرصت ها را برجسته می کند – عواملی مانند افزایش گسترش زندان و موارد زیر را بررسی می کند: زندانهای دینامیک بازار کار که موجب رشد صنعت زندان می شوند ، در مناطق توسعه نیافته و مستضعفان اقتصادی ایجاد می کنند. تولید شود در سرتاسر این کتاب ، حقایق و ارقام سخت چهره و صدای افراد و خانواده هایی را که زندگی در آن معلق مانده اند ، همراهی می کنند. این جلد ، یک منبع اساسی برای دانشجویان ، سیاست گذاران و محققان جرم شناسی ، عدالت کیفری ، سیاست اجتماعی و حقوق کیفری ، یک بازی متقابل جذاب از کارهای نظری و تحقیقات تجربی قدرتمند برای ارائه تصاویر واضح از تجارب زندگی شخصی است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Crime, Inequality and the State