دانلود پی دی اف کتاب Credit Nation : Property Laws and Institutions in Early America

[ad_1]

قوانینی که دسترسی مجموعه اعتبار به آمریکای استعمارگر را جدا از بقیه جهان در اولویت قرار می دهد ، چگونه استعمارگران آمریکایی پایه های سرمایه داری آمریکا را بنا نهادند ، این اقتصاد را به اقتصاد ساخته شده در کشور اعتباری نسبت دادند. Credit Nation تلاش برای گسترش قوانین مالکیت به اندازه اعتبار و م institutionsسسات حقوقی را در دوره های تأسیس استعمار و جمهوری ها بررسی می کند. در اوایل تاریخ جدید آمریکا ، کلر پریست چگونگی عزیمت پارلمان انگلیس را به روشهای مرسوم توصیف می کند – قانون انگلیس برای حفظ زمین و میراث ، قانونگذاری برای کلنی هایی که زمین و بردگان را به عنوان کالاهای موجود برای تأمین بدهی با دادن امتیازات طلبکاران فراهم می کند. به نوبه خود ، دولت های استعماری م institutionsسسات محلی حقوقی ایجاد کردند ، که به مردم امکان می دهد از دارایی های خود برای کسب اعتبار بیشتر استفاده کنند. کشیشان نشان می دهند که چگونه بدهی با بردگان به عنوان برده دارایی از دوران استعمار از طریق جنگ داخلی حمایت می شد و افزایش دسترسی به بدهی برای رشد انفجاری سرمایه داری در آمریکای قرن نوزدهم حیاتی بود. Credite Nation چشم انداز جدیدی از تاریخ اقتصادی آمریکا ارائه می دهد. ، جایی که بازارهای اعتباری و نقدینگی از ابتدا در اولویت قرار گرفت ، جایی که حقوق مالکیت و بردگان به عنوان موضوعی برای متهمان طلبکار شناخته شد ، و اشخاص حقوقی نقش مهمی در بحران قانون تمبر و سایر قسمت های سیاسی دوره تأسیس داشتند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Credit Nation : Property Laws and Institutions in Early America