دانلود پی دی اف کتاب Creative Interventions: The Role of Intellectuals in Contemporary Italy

[ad_1]

“روشنفکران” چه کسانی هستند؟ نقش و عملکرد آنها در جامعه معاصر چیست؟ آیا آنها در لیست گونه های در معرض خطر قرار دارند؟ حمایت گرایی برابر است با حمایت گرایی که به استراتژی اصلی بقا تبدیل می شود. این کتاب مجموعه مقالاتی است که برخی از تغییرات فعالیتها ، نقشها ، عملکردها و درک خود از روشنفکران ایتالیایی از جنگ جهانی دوم را بررسی می کند (دو بخش عمده در نظر گرفته شده است. بحران 1956–7 و سقوط دیوار برلین) . بخش اول برخی از چهره های تأثیرگذار در دهه های اولیه را بررسی می کند ، بخش دوم فعالیت های روشنفکران معاصر ، بخش سوم صدا به برخی از نویسندگان معاصر می دهد ، بخش چهارم شامل مقالات مقایسه ای در مورد نقش روشنفکران در فرهنگهای تأثیرگذار معاصر غرب است ، بخش آخر به برخی از نیروهای میان رشته ای و تأملاتی در مورد ارتباط این تحقیقات و مسیرهای احتمالی آینده اختصاص یافته است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Creative Interventions: The Role of Intellectuals in Contemporary Italy