دانلود پی دی اف کتاب Contemporary Case Studies on Fashion Production, Marketing and Operations :

[ad_1]

این کتاب رویکرد تحقیق مبتنی بر مطالعه موردی را برای بررسی مسائل معاصر در صنعت مد اتخاذ می کند. این مستندات شیوه های واقعی در تجارت مد از تولید ، بازاریابی تا عملیات است. این مطالعات موردی که با مرور جامع ادبیات تأسیس شده است ، چالش های سازگار با فضای فعلی تجارت در این صنعت مهم را ارائه می دهد ، معیارها و بینش هایی را برای پزشکان و همچنین رهنمودهای آینده محققان را ارائه می دهد. این کتاب به عنوان پیوندی از اصول و روشهای صنعتی عمل می کند که دانش را در تجارت مد برای آموزش و پرورش و بخش خصوصی پیشرفت می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Contemporary Case Studies on Fashion Production, Marketing and Operations :