دانلود پی دی اف کتاب Conservation of Tropical Rainforests : A Review of Financial and Strategic Solutions

[ad_1]

این کتاب به صورت انتقادی نحوه تأمین منابع مالی حفاظت از جنگل های بارانی گرمسیری را توصیف می کند. این کتاب که از زمینه جنگل زدایی مناطق گرمسیری آغاز می شود ، با مروری بر محیط زیست گرمسیری ، سیاست زیست محیطی جهانی و امور مالی ، چندین ابزار تأمین منابع مالی حفاظت را مرور می کند. اینها شامل بوم گردی و ذخایر خصوصی ، تعویض طبیعت برای بدهی و هزینه های بودجه داخلی دولت برای پارک های ایالتی و ملی است. جنگل زدایی گرمسیری و تخریب جنگل موضوعات جدی زیست محیطی جهانی است که تغییرات آب و هوایی جهانی ، انقراض گونه ها و معیشت جوامع وابسته به جنگل را تهدید می کند. با این وجود ، بسیاری از شرکتهای بزرگ ، افراد و دولتها با استفاده از بودجه حفاظت برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تأثیر مثبت بر حفاظت از جنگل های گرمسیری دارند. حفاظت از جنگل های بارانی گرمسیری تاریخچه منابع بین المللی حفاظت از منابع طبیعی را شرح می دهد و گزینه های مختلفی را برای افراد ، مشاغل و دولت ها برای حمایت از پروژه های حفاظت مالی فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Conservation of Tropical Rainforests : A Review of Financial and Strategic Solutions