دانلود پی دی اف کتاب Comparative Politics of Southeast Asia : An Introduction to Governments and Political Regimes

[ad_1]

این کتاب درسی مقدمه ای جامع در مورد سیستم های سیاسی همه کشورهای آسه آن و تیمور-لسته از منظر مقایسه ای است. این نهاد های سیاسی ، بازیگران و فرایندها را در یازده ایالت بررسی می کند ، شامل دموکراسی ها و همچنین حاکمیت خودکامه است. مطالعه هر کشور شامل سیستم حاکمیت فعلی ، تجزیه و تحلیل سیستم های حزبی و انتخاباتی و ارزیابی دولت ، سیستم حقوقی آن و دستگاه های اداری است. دانشجویان علوم سیاسی و مطالعات میدانی همچنین با روندهای گذار دموکراتیک و پایداری خودکامه و همچنین تأثیر جامعه مدنی و رسانه ها بر فرهنگ سیاسی هر کشور آشنا می شوند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Comparative Politics of Southeast Asia : An Introduction to Governments and Political Regimes