دانلود پی دی اف کتاب Combatting Climate Change in the Pacific : The Role of Regional Organizations

[ad_1]

این کتاب مجموعه های منطقه ای حفاظت از آب و هوا در اقیانوس آرام را تجزیه و تحلیل می کند. ایالت ها و سرزمین های جزیره اقیانوس آرام (PICT) مدت هاست که به عنوان جبهه ای برای تغییر اقلیم و در چارچوب معماری بزرگ حاکمیت جهانی آب و هوا قرار گرفته است. این منطقه بینش جدید و جذابی را در مورد شیوه های ایجاد ، اداره و تغییر سیاست های آب و هوایی منطقه ای و جهانی تغییر می دهد. این کتاب با تمرکز بر حفاظت از آب و هوا ساخته شده در اقیانوس آرام و چگونگی تحریک این مفهوم در منابع و شکل دادن به اجرای امور مالی اقلیم ، این کتاب نحوه همکاری سازمان های منطقه ای در اقیانوس آرام در جستجو را توصیف می کند. حل مشکل عدم امنیت اقلیم. در چارچوب کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل (COP21) در پاریس در سال 2015 ، تمرکز این کتاب بر حاکمیت منطقه ای گزارش مختصر و ابتکاری از سیاست های آب و هوا را در زمینه جهانی حاکم ارائه می دهد و برای مطالعه حفاظت از آب و هوا تأثیراتی دارد. در مناطق دیگر ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Combatting Climate Change in the Pacific : The Role of Regional Organizations