دانلود پی دی اف کتاب Clinical Handbook of Bereavement and Grief Reactions :

[ad_1]

این کتاب به منظور ارائه یک رویکرد برتر در ارزیابی و مدیریت روانپزشکی بالینی طراحی شده است. که توسط متخصصان در حوزه تحریر شده است ، به تغییرات اخیر در زمینه خواستار شناخت بیشتر روانپزشکی مربوط به گیاه گیاه ، به عنوان حذف از معیارهای خروج از بیماری افسردگی اساسی و گنجاندن موقت یک اختلال سوگواری پرداخته است. مطالعات بیشتر در DSM-5 به عنوان پیش نیاز مورد نیاز است. متن پنجم روانشناسی نظری مربوط به سوگواری را معرفی و بررسی می کند ، به موضوعاتی می پردازد که پزشکانی که افراد داغدیده را در زمینه های مختلف ارزیابی می کنند و مدیریت افراد را برای واکنش های غم و اندوه بررسی می کند و روش های مختلف درمان را بررسی می کند. پاسخ سوگ یک منبع ارزشمند برای روانپزشکان ، روانشناسان ، دانشجویان ، مشاوران ، پرستاران روانپزشکی ، مددکاران اجتماعی و همه متخصصان پزشکی است که با بیمارانی که با غم و اندوه واکنش نشان می دهند کار می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Clinical Handbook of Bereavement and Grief Reactions :