دانلود پی دی اف کتاب Clinical Approaches to Hospital Medicine : Advances, Updates and Controversies

[ad_1]

این کتاب دیدگاه های عمیقی در مورد اقدامات بالینی اخیر و انتخاب موضوعات مربوط به پزشکی بیمارستان ارائه می دهد. این بخش به چهار بخش تقسیم شده است که به بررسی موارد بالینی ، اداری ، سیستمی و اخلاقی می پردازد. هر بخش بر فرصت ها ، چالش ها و جهت گیری های احتمالی این بورژوازی تأکید دارد. یک موضوع مهم به طور گسترده ای با چگونگی فراخوانی بیمارستان ها برای پیشگیری از اپیدمی کنونی مواد مخدر پوشش داده شده است ، خاطرنشان می کند که آنها برای پاسخگویی به چالش های پیچیده ای که از همه تخصص ها فراتر رفته اند بسیار مناسب هستند. در فصل های دیگر الگوهای عملی در سراسر جهان و کاربرد عملی ابزارهای فلسفی در تمرین روزمره مورد بررسی قرار می گیرد. این منبع به روز آخرین تحقیقات ، روندها و موضوعات پزشکی را در اختیار بیمارستان ها ، پزشکان پیشرفته پرستار ، دانشجویان پزشکی و مدیران قرار می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Clinical Approaches to Hospital Medicine : Advances, Updates and Controversies