دانلود پی دی اف کتاب Classical Music Radio in the United Kingdom, 1945–1995 :

[ad_1]

این کتاب اولین گزارش جامع از موسیقی کلاسیک در تمام ایستگاه های رادیویی انگلیس ، بی بی سی و تبلیغات تجاری بین سالهای 1945 و 1995 است. این توضیح می دهد توسعه انتقال آن سرویس ها از ابتدای FM سوم به آغاز Classic FM. بررسی نتایج از دو منظر کیفی و کمی و همچنین توصیف برخی از داستان ها و حکایت هایی که باعث زنده شدن داستان می شوند. در طول این پنجاه سال ، رادیو موسیقی کلاسیک انگلیس در فرهنگ روحیه و جریان اصلی ، با شعارهای گسترده رادیویی موسیقی کلاسیک چند کانال ، و به دنبال آن در پارادایم محدود و منحصر به فرد ، به جای فرهنگ بالا ، از تعاملات مثبتی برخوردار شد. جامعه انگلستان به عنوان یک کل. تاریخ با تنش های مکرر بین نخبگان و تأمین مردم و تعامل تقاضا برای تولیدات بالا و میانه روبرو مشخص می شد ، و همچنین روشن شدن ادامه ارتباط طبقه در بریتانیا است. این یک منبع مهم و منحصر به فرد برای کسانی است که در اواخر قرن بیستم تاریخ انگلیس را مطالعه می کنند ، و همچنین یک گزارش جذاب و نگران کننده برای علاقه مندان به رادیو موسیقی کلاسیک است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب Classical Music Radio in the United Kingdom, 1945–1995 :