دانلود پی دی اف کتاب China’s Rural Development Road :

[ad_1]

این کتاب به طور سیستماتیک تجربیات و مشکلات پیش آمده در توسعه مناطق روستایی چین در سه دهه گذشته از آغاز بهبود اقتصادی کشور را بررسی می کند. به این ترتیب ، مهمترین جنبه ها از نظر توسعه جوامع روستایی چین ، کشاورزان و کشاورزی ، مانند سیستم مدیریت کشاورزی ، سیستم تصرف زمین روستایی ، سیستم مالیات و مالیات روستایی ، سیستم مالی ، سیستم علم و فناوری ، ساختار حاکمیت روستایی ، کاهش فقر ، حفاظت از محیط زیست و غیره رویکرد استفاده شده ترکیبی از اصول اساسی ، قوانین و استراتژی های سیاست گذاری با روش توسعه روستایی برای تجزیه و تحلیل داستان موفقیت و مشکلات کسل کننده است ، هم برای یافتن علت و هم برای ارائه. چشم انداز آینده توسعه روستایی.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب China’s Rural Development Road :